CLUSTER WERKING


Wat?

De Zorgraad en het bestuur zijn decretaal samengesteld uit 4 clusters: Personen met een Zorg en/of Ondersteuningsnood (PZON), lokale besturen, welzijn en zorg. Deze kunnen worden aangevuld met optionele partners (vb. ziekenhuis).


In deze 4 clusters worden onderwerpen of thema's besproken die relevant zijn voor de Zorgraad.  Tot voor kort waren deze besproken thema's onvoldoende op elkaar afgestemd met de andere clusters, het dagelijks bestuur of het bestuur. Verder was de rol van de cluster(vergaderingen) onvoldoende gedefinieerd.  Daarom past ELZ Kempenland momenteel een nieuwe werking toe. Deze werking, voorgesteld door de werkgroep strategie van ELZ Kempenland, wordt gedurende één jaar uitgeprobeerd, waarna bijsturing mogelijk is.Wat doen we in deze fase?

  • De vergaderfrequentie van de clusters worden meer op elkaar afgestemd.
  • De agenda's van de clusters worden beter op elkaar afgestemd, met hierbij regelmatige (terug)koppeling aan het (dagelijks) bestuur. De agenda's van de cluster(vergaderingen) bestaan uit:
    • Eigen agendapunten van de cluster
    • Agendapunten aangereikt vanuit (dagelijks) bestuur
  • Iedere cluster heeft ook een stuurgroep die de agenda kan opmaken, de vergaderingen vastlegt, leden kan uitnodigen, de vergadering coördineert, tot besluiten komt en adviezen kan formuleren.
  • De rollen van de clusters werden ook verduidelijkt. Zo is de rol van de cluster informeren, adviseren en mening vormend. De cluster heeft dus een belangrijke rol in het aanleveren aan input aan het bestuursorgaan of dagelijks bestuur, die op hun beurt beslissingen kunnen vastleggen.
    • Uit onderstaand schema wordt duidelijk dat er een wisselwerking is tussen de verschillende groepen. Zo kan de cluster het bestuur informeren, maar het bestuur kan ook informatie doorgeven aan de verschillende clusters waarna de clusters hier (bijvoorbeeld in een workshop) verder over nadenken en een advies formuleren.Samenwerkingsmodel

Hieronder vind je een overzicht van de workflow tussen de clusters, medewerkers (coördinator) en bestuursorganen van
ELZ Kempenland.